Εκπαίδευση Ομαδικών Αναλυτών

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παραθέτουμε πληροφορίες για την δομή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης Των Ομαδικών Αναλυτών του ΕΔΟΑ.

 

- Η εκπαίδευση των Ομαδικών Αναλυτών είναι τετραετούς διάρκειας (μετά το Ετήσιο Εισαγωγικό Σεμινάριο).

- Τα κύρια αντικείμενα της εκπαίδευσης είναι:

- Προσωπική θεραπεία σε αναλυτική ομάδα.

Η συχνότητα των συνεδριών στις ομάδες αυτές είναι μία η δύο φορές εβδομαδιαίως και η διάρκεια κάθε συνεδρίας ενενήντα λεπτά (μιάμιση ώρα). Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν τον θεραπευτή τους από μία λίστα ομαδικών αναλυτών πού θα τούς δοθεί. Η θεραπεία γίνεται σε αναλυτική ομάδα και διαρκεί τουλάχιστον όσο και η εκπαίδευση. Η έναρξη της θεραπείας είναι η αρχή της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

- Θεωρία, η οποία γίνεται σε μικρή ομάδα εκπαιδευομένων πού συντονίζεται από έναν ομαδικό αναλυτή μέλος τού επιστημονικού προσωπικού της εκπαίδευσης.

Η συχνότητα των συναντήσεων είναι εβδομαδιαία με διάρκεια ενενήντα λεπτά (μιάμιση ώρα). Η συνολική διάρκεια της ομάδας θεωρητικής εργασίας είναι τέσσερις ακαδημαϊκές χρονιές.

- Εποπτεία, η οποία γίνεται σε μικρή ομάδα εκπαιδευομένων που συντονίζεται από έναν επόπτη ομαδικό αναλυτή.

Η συχνότητα είναι μία συνεδρία εβδομαδιαίως με διάρκεια ενενήντα λεπτά (μιάμιση ώρα). Η εποπτεία διαρκεί τέσσερις ακαδημαϊκές χρονιές. Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν την κλινική τους δουλειά και εποπτεύονται για αυτήν. Κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να σχηματίσει μία αναλυτική ομάδα την οποία και θα παρουσιάζει στην ομάδα εποπτείας για τουλάχιστον δύο χρόνια, κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής του. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν ή να αναζητήσουν χώρο κλινικής πρακτικής. Από μέρους μας καταβάλλεται προσπάθεια να βοηθηθούν επ' αυτού όσοι δεν έχουν τέτοια δυνατότητα στην αρχική φάση της εκπαίδευσής τους.

- Κάθε εκπαιδευόμενος θα συγγράψει μία διπλωματική εργασία με θέμα της επιλογής του, 10.000 λέξεων κατ’ ελάχιστον.

- Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης θα ζητηθούν επίσης και άλλες μικρότερες εργασίες.

- Κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να συμμετάσχει σε δύο τουλάχιστον συνέδρια ή εκδηλώσεις συνεδριακού τύπου, οργανωμένες από την GASI (Group Analytic Society International).

- Κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μεταφράσει 40 σελίδες αγγλικού κειμένου ομαδικοαναλυτικού περιεχομένου.

- Την ευθύνη της εκπαίδευσης έχει η Εκπαιδευτική Επιτροπή .

-Oι προαναφερθείσες εκπαιδευτικές διαδικασίες τελούν υπό την αιγίδα του Ελληνικού Δικτύου Ομαδικών Αναλυτών. Στο Δίκτυο μετέχουν τα μέλη τού επιστημονικού προσωπικού τού εισαγωγικού σεμιναρίου άλλοι ομαδικοί αναλυτές μέλη της GASI καθώς και ενδιαφερόμενοι από τον ακαδημαϊκό χώρο.

- Οι απόφοιτοι της εκπαίδευσης των Ομαδικών Αναλυτών θα γίνονται μέλη του Ελληνικού Δικτύου Ομαδικών Αναλυτών θα αποκτούν το European Certificate of Psychotherapy (ECP) και θα μπορούν να γίνουν μέλη της GASI (Group Analytic Society International).

Το European Certificate of Psychotherapy απονέμεται στους αποφοίτους της εκπαίδευσης του ΕΔΟΑ μέσω της ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος). Το ΕΔΟΑ είναι μέλος της ΕΕΨΕ η οποία είναι μέλος της EAP(European Association of Psychotherapy)

- Όσον αφορά την νομική και διοικητική αναγνώριση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή εν γένει, και του ομαδικού αναλυτή ειδικότερα, ισχύουν τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία . ( Προς το παρόν και παρά την ύπαρξη σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η διαδικασία διοικητικής αναγνώρισης του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή δεν έχει ξεκινήσει στη χώρα μας). Το Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών δεσμεύεται, κατά τα προβλεπόμενα και στο καταστατικό του, να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή σε συνεργασία και με άλλες οργανώσεις ψυχοθεραπευτών τού ελληνικού χώρου. Hδη το ΕΔΟΑ είναι μέλος της ΕΕΨΕ (Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπεiας Ελλάδος) η οποία παρέχει την πιστοποίηση της ιδιότητας του ψυχοθεραπευτή μέσω της ΕΑP (European Association of Psychotherapy). Αυτή η πιστοποίηση είναι επιστημονικού και όχι διοικητικού τύπου.

-Η εκπαίδευση στην ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία (εκπαίδευση των Ομαδικών Αναλυτών) απευθύνεται κυρίως στους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας.

 

Η Εκπαιδευτικής Επιτροπή τού ΕΔΟΑ

 

Copyright © 2024 ΕΔΟΑ

Powered by Olon Systems